Dernek Tüzüğü

ELEKTRİK MOTORLARI SANAYİCİLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Derneğin Adı ve Merkezi

Madde 1- Derneğin adı "Elektrik Motorları Sanayicileri Derneği" dir. Derneğin kısaltılmış olarak adı EMOSAD olup derneği tanımlamak adına bundan sonrası için kısaltılmış adının da kullanılması mümkündür. Derneğin Merkezi İstanbul'dadır. şubesi yoktur.
Derneğin Faaliyet Alanı Dernek, elektrik motoru alanında sektörel işbirliği ve sektörü ilgilendiren her türlü konuda, çalışma hayatı ve meslekle ilgili alanda faaliyet gösterir.

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek için Dernekçe sürdürülecek Çalışma konuları ve Biçimleri ile Faaliyet Alanı

Madde 2- Derneğin amacı, Türkiye' de Elektrik Motorları sanayinin geliştirilmesi, ulusal ve uluslararası standartlarda hizmet kalitesinin yükseltilmesi, ihracatın artırılması, üretilen markaların uluslararası yelpazede tanınmış markalar haline getirilmesi, üretime ilişkin teknik, enerji verimliliği, çevre uyumu konularında çalışma yapılması ve sektörün teknolojik gelişmesinin sağlanmaya çalışılmasıdır. Ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunmak üzere çağdaş uygarlık hedefini esas alarak bölgesel ve sektörel potansiyeli en iyi şekilde değerlendirmek, ulusal ekonomik politikaların oluşturulmasına ve ulusal kalkınmaya katkıda bulunmak, özellikle Avrupa Birliği başta olmak üzere uluslararası sektörel entegrasyonu sağlamak, bölgesel, yerel ge hızlandırmak için projeler geliştirmek, sorunları ve çözüm önerilerini kamuoyuna, yetkili kurumlara duyurmak ve sektörün enerji verimliliği, çevre uyum yasaları ve yönetmeliklerini üyeleri ve sektör adına yerine getirmek için gerekli çalışmaları yapmaktır.

Dernekçe sürdürülecek Çalışma konuları ve Biçimleri
a- Ülkemizdeki çok çeşitli endüstrilerde ve enerji verimliliği alanında büyük
rolü olan elektrik motorları sanayisinin gerektirdiği maddi ve manevi koruma ile rehberliği tesis ve temin etmek için üyelerini temsilen resmi
makamlar, özel ve tüzel kişiler nezdinde temaslar yürütmek.
b- Üyelerine her türlü adli, hukuki ve mesleki yardımlar için gerekli hukuk
veya bilimsel teşekkül ve kuruluşlardan görüş almak.
c- Üyeleri arasında ticari, sinasî ve diğer hususlarda çıkacak ihtilafları
uzlaştırıcı sıfatıyla ve hakem yoluyla halli için teşebbüste bulunmak.
d- Faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak.
Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek, gerektiğinde yurtiçi veya yurtdışı fuarlara katılım göstermek.
e- Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge,
doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete,
dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,
f- Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her
türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek
g- Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temine
etmek amacıyla dernek iktisadi teşebbüsü, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek, bu gibi işletmelere iştirakçi veya müteşebbis olarak katılmak.
h- Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi
için etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

i- Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak,satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

j- Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir dernek, vakıf ve federasyona katılmak, diğer derneklerle birlikte oluşturulacak platformlara katılmak veya platform oluşturmak. Gerekli izinler alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,

k- Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

|- Amacın gerceklestirilmesi icin gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve kuruluşları ile ilişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

m- Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,

n- Sektörü ve üyelerini ilgilendiren alanlarda bakanlıklarca kabul edilen yetkili kuruluşlar oluşturmak ve üst kurullara üye olarak katılmak, bu yetkili kuruluşlarda üyeleri dışında şirketlere de hizmet vermek ve bu işleri gerçekleştirecek şirketler kurmak veya ortak olmak,

Üye olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Madde 3- Bağımsız (bitmiş hali ile tek başına kullanılabilen) veya herhangi bir makinaya entegre edilebilen elektrik motorlarının yurtiçinde üretimi ile iştigal eden kuruluşlar ile bu kuruluşlarda çalışan, fiil ehliyetine sahip, derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden, ve mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan gerçek ve tüzel kişiler bu derneğe üye olma hakkına sahiptir.

Üyelik koşulları ve ayrıntıları genel kurulun onayından geçecek bir yönetmelikle düzenlenir.

Tüzel kişinin üye olması halinde, yönetim kurulu başkani veya temsiste görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsilk görevi sana erdiğinde tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir ve derneğe bildirilir.

Tüzel kişi üyeleri 1 kişi ile temsil edilirler.

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Üyeliğe kabul için en az iki dernek üyesinin referansı gereklidir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Elektrik motorları imali veya bu sanayinin kalkınmasına ve/veya derneğe büyük hizmette bulunmuş olanlara, yönetim kurulunun kararı ile Fahri Üye unvanı verilebilir.

Üyelikten Çıkma

Madde 4- Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Üyelikten Çıkarılma

Madde 5- Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

* Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
* Dernek etik kurallarına aykırı hareket etmek,
* Verilen görevlerden sürekli kaçınmak, 
* Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını yönetmelikte belirlenen süre içerisinde ödememek, 
* Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak, 
* Derneklere üye olma şartını kaybetmiş olmak, 
* Üyenin elektrik motoru üretimi sektöründen çıkması

Dernek üyeleri hakkında, yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde söz konusu üye yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.

Dernekler Kanunu ve iş bu tüzükte belirtilen üyelik şartlarını kaybetmiş olmak durumunda dernek üyeliği kendiliğinden/otomatik olarak sona erer.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hiçbir hak iddia edemez.

Derneğin Organları

Madde 6- Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

1- Genel kurul, 
2- Yönetim Kurulu,
3- Denetim Kurulu,

 
Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü

Madde 7- Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayitir üyelerden oluşur.
Genel kurul;
1- Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,
2- Yönetim veya Denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde ve yazılı olarak yapacağı çağrı üzerine veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü olarak                     toplanır.

Olağan genel kurul, 2 yılda bir Aralık ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır. Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hâkimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Çağrı Usulü 
Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az 15 gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya üyelerin dernek nezdindeki adreslerine yazılı bildirim iadeli taahhütlü posta ve/veya elektronik posta adreslerini derneğe bildirmiş üyelere aynı zamanda e-posta ile bildirilmek, iletişim numarasına mesaj gönderilmek suretiyle toplantıya çağırılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.
Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fikrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.
Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz. 

Toplantı Usulü 
Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz.
Ancak, ikinci kez düzenlenen toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin hazirun listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur.
Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen hazirun listesindeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. 

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.
Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.
Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.
Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.
Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.
Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üyenin temsilcisi oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar.
Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur. 

Genel Kurulun oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Madde 8- Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır.

Gizli oylar, toplantı baskanı tarafından mühürlenmis kâğıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır. Açık oylamada, genel kurul divan başkanının belirteceği yöntem uygulanır.
Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Toplantısız veya Çağrısız Alınan kararlar
Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir.
Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri 

Madde 9- Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.
1-Dernek organlarının seçilmesi,
2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrasi,
4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
5-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
6-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,
7-Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,
8-Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,
9-Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
10-Derneğin vakıf kurması,
11-Derneğin fesih edilmesi,
12-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,
13-Mevzuat ve dernek tüzüğünde genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi, Genel kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir. Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

Yönetim Kurulunun Oluşumu, Görev ve Yetkileri

Madde 10- Yönetim Kurulu genel kurul tarafından iki yıllık süre için seçilen 5 asil, 5 yedek üyeden teşekkül eder. Asil üyeliklerinde boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur.
Yönetim kurulu seçimini takip eden beş gün içinde yönetim kurulu toplanarak kendi içinden bir başkan, bir başkan vekili, bir sekreter, bir sayman seçerek görev bölümü yapar.
Yönetim kurulu üye tam sayısının üçte iki ekseriyetiyle alacağı kararla başkan, başkanvekili, sekreter ve saymanın görevine son verebilir. Ancak bu durumda bu kişilerin yönetim kurulu üyelikleri devam eder.
Yönetim kurulu üyelerinin bir oy hakkı bulunmaktadır.
Yönetim kurulu üyeleri dernek işleri gerektiğinde toplanır. Başkan veya üyelerden üçünün yazılı isteği üzerine her zaman toplanabilir. Toplantı en az üç üyenin mevcudu ile yapılır. Kararlar, toplantıya iştirak eden üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın oy verdiği taraf tercih olunur.
Geçerli bir mazereti olmadan yönetim kurulu toplantılarına üst üste 3 defa katılmayan üyenin yönetim kurulu üyeliği düşer, yerine ilk sırada bulunan yedek üye geçer ve yerine geçtiği üyenin müddetini tamamlar.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

1- Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek,

2- Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

3- Dernek ve derneğe bağlı kurul ve komisyonların tüm faaliyetlerine ilişkin olarak çalışma usulleri ile faaliyetlerde izlenecek yol ve yöntemlerle ilgili olarak yönetmelikler hazırlayarak, yürürlüğe koymak.

4- Genel kurulun kararı ile taşınmaz mal satın almak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

5- Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak, 

6- Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

7- Derneğin amaç ve hedeflerine yönelik hizmet ve faaliyetleri için ulusal ve uluslararası kaynak sağlayıcı faaliyetleri yürütmek.

8- Derneğe üye alınması konusunda karar vermek. Derneğin manevi varlığı ve gücüne halel getirmeye yönelik girişimlerde bulunan üyelerin üyelikten çıkarılması kararını almak.

9- Genel Kurulu olağan ve olağanüstü toplantı ya çağırmak, Genel Kurul gündemini belirlemek.

10- Gerekli gördüğü takdirde çalışma konularında yardımcı olmak üzere, plan ve stratejiler doğrultusunda geçici ya da sürekli olarak dernek çalışanlarından ya da dışarıdan gönüllü ve profesyonel kişilerden Kurul, Komite ve Komisyonlar oluşturmak.

11- Dernek personelinin işe alımını yapmak.

12- Derneğin amacına uygun işletmeler kurmasına, iştiraklere girilmesine, gelir getirici tesislerin açılmasına, dernek nakdi varlığının nasıl ve ne şekilde nemalandırılacağına karar vermek.

13- Derneğin tanıtımı ve faaliyetlerinin yaygınlaştırılması için gerekli idari altyapıları, Kurulları, Komisyon ve Komiteleri kurmak. Bu Kurul Komisyon ve Komitelerin hazırlayacakları bütçeler doğrultusunda gelir tahsil etmelerine ve sarf yapmalarına onay vermek.

14- Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,

15- Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

16- Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dâhilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,

17-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak, 

Denetim Kurulunun Oluşumu, Görev ve Yetkileri

Madde 11- Denetim Kurulu, 3 asıl ve 3 yedek üye olarak genel kurulca:seçilir. Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyeler göreve çağrılır. 

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Denetim kurulu; gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

Derneğin Gelir kaynakları ve Aidat Miktarını tespit etme şekli

Madde 12-Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.
1-Üye Giriş Aidati: Üye Giriş aidatı ilk üyeliğe müracaat esnasında üyelerden her yıl yönetim kurulunca belirlenen ve üyelere duyurulan tutar kadar alınır.

2- Üyelik Aidatı: Üyelik aidatı yıllık olarak ve her yıl yönetim kurulunca belirlenen ve üyelere duyurulan tutar kadar tahsil edilir.

3- Bağışlar: Bu gelirler, gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlardan oluşur.

4- Faaliyet Gelirleri: Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

5- Mal Varlığı Gelirleri: Derneğin menkul veya gayrimenkullerinden faiz, kira ve benzeri yollarla elde edilen gelirler,

6- Ticari Faaliyet Gelirleri: Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden, işletme veya iştiraklerinden elde edilen kazançlar.

7- Diğer Gelirler: Yukarıda sayılmayan ve Türk Medeni Kanunu ve Dernekler kanunca cevaz verilen diğer tüm faaliyetlerden elde edilen gelirler.

Derneğin İç Denetimi

Madde 13- Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Derneğin Borçlanma Usulleri

Madde 14- Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir.
Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

Madde 15- Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilirler Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula asil-üyeleri ya da oy hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3'ü'dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık oylama şeklinde yapılır.

Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

Madde 16- Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula asil üyeler ya da oy hakkı olan bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3'ü'dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması Açık Oylama şeklinde yapılır.

Tasfiye İşlemleri
Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında "Tasfiye Halinde Elektrik Motorları Sanayicileri Derneği " ibaresi kullanılır.
Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler.
İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır.
Tasfiye işlemleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse bu mal, hak ve alacaklar Türkiye Kızılay Derneğine devredilir.
Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.
Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.
Tüzük 5253 Sayılı Usrnekler Kanununa uygundur.
Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Geçici Yönetim Kurulu

Madde 17
Başkan : Cemal Şeref Oğuzhan ÖZTÜRK 

Başkan Yardımcısı : Abdülhamit SANCAK

Sayman : Ertuğrul ÜLKER 

Üye: Mehmet GAMGAM

Üye: Özlem YILMAZ

Genel Sekreter: Barış Tuğrul ERTUĞRUL

Hüküm Eksikliği

Madde 18- Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

ÜYE GİRİŞİ